sven AEC AB RSS Feed

Kvalitet & Miljö

Inom AEC AB arbetar vi med kvalitet både internt och externt. Vårt sätt att se på kvalitet innebär att alltid leverera tjänster som alltid överensstämmer med kundernas krav.

Vårt kvalitetsarbete präglas av en helhetssyn som är integrerad i verksamheten genom vårt mål att nå ständig förbättring. Detta innebär bland annat att vi kontinuerligt söker tillvarata vunna erfarenheter. Vi arbetar aktivt med mål och handlingsplaner för frågor inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilka följs upp och stäms av. Detta bidrar till en god framförhållning och ger oss kontinuitet och stabilitet i förbättringsarbetet.

Vår verksamhet präglas av långsiktighet, helhetssyn och socialt ansvarstagande. Genom ständiga förbättringar arbetar vi med att:

  • Söka funktionella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar samt tillvarata och sprida erfarenheter vidare i organisationen.
  • Vara lyhörd kring kundernas behov, erbjuda totallösningar och leverera avtalad tjänst eller produkt till överenskommen kvalitet.
  • Verka för ett insiktsfullt och förebyggande hållbarhetsarbete i samförstånd med kunder och leverantörer.
  • Underlätta för medarbetare att göra effektiva miljöval vid planering av resor och möten.
  • Eftersträva högsta möjliga säkerhet, trygghet, trivsel och engagemang i arbetet.
  • Förebygga skada, ohälsa och negativ miljöpåverkan i verksamheten.

Kontakta oss

Telefon: 010-850 20 00
E-post: info@aec.se